Toegang tot een wereld vol authentiek eten

Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website. Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees daarom de Algemene Voorwaarden goed door. Wij adviseren je om deze voorwaarden op te slaan of te printen, zodat je ze op een later moment nog eens kunt lezen.

1. Identiteit organisatie

Echtegerechten.nl is een eenmanszaak, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 63482274 op naam van Marjolein de Bruijn.

Btw-identificatienummer: NL192142756B01
Telefoonnummer: 06-51268337
Emailadres: marjolein@echtegerechten.nl

Echtegerechten.nl is gevestigd op het volgende adres:
Sallandstraat 4-hs
1079 PN Amsterdam

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1
Voor alle tegenwoordige en toekomstige bestellingen van jou (hierna te noemen 'klant') gelden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Echtegerechten.nl (hierna te noemen 'wij' of ‘Echtegerechten.nl’), tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2
Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

3. Het aanbod

3.1
Het aanbod van Echtegerechten.nl is vrijblijvend. Offertes of aanbiedingen komen te vervallen wanneer het product waarop de offerte of de aanbieding van toepassing is, niet meer beschikbaar is.

3.2
Al het door Echtegerechten.nl aangebodene bevat een nauwkeurige omschrijving. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Echtegerechten.nl niet.

3.3
Alle informatie die de klant tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. 

3.4
Een geldig koopcontract tussen Echtegerechten.nl en de klant wordt door de aanname van een offerte van de klant door Echtegerechten.nl als volgt afgesloten. De klant kan, door het door Echtegerechten.nl beschikbaar gestelde digitale bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende offerte indienen. Wij kunnen deze offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kunnen wij op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Pas na de aanname van de offerte ontstaat er een claim op de levering van het bestelde. De ontvangst van je bestelling wordt door ons onverwijld digitaal bevestigd. Deze elektronische ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. 

3.5
Het aanbod van Echtegerechten.nl richt zich op eindverbruikers en mag niet worden doorverkocht.  

4. Herroepingsrecht

4.1
Bij de aankoop van producten heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. 

4.2 
Als de klant van dit herroepingsrecht gebruikmaakt, is de klant verplicht de reguliere kosten voor de retourzending te betalen en het product met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking, ongeopend aan Echtegerechten.nl te retourneren. Aan bederf onderhevige goederen zijn van het herroepingsrecht uitgesloten.

 

4.3
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant richt deze verklaring aan:

Echtegerechten.nl
T.a.v. klantenservice
Sallandstraat 4-H
1079 PN Amsterdam

Of:
info@echtegerechten.nl.

4.4
Echtegerechten.nl zal het door de klant betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.

5. Levering en uitvoering

5.1
Echtegerechten.nl bezorgt in heel Nederland.

5.2
Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van 100% van het totaalbedrag over te gaan tot bezorging. Het is niet mogelijk je te beroepen op eerdere leveringen.

5.3
Wij bezorgen op het adres dat de klant op onze website tijdens het digitale bestelproces als bezorgadres heeft opgegeven. Dit moet een adres zijn waar het product in ontvangst kan worden genomen. Wij bezorgen niet op een postadres.

5.4
De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van adres en wijzigingen hierop. Echtegerechten.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

5.5
De klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan is de klant in gebreke met betrekking tot acceptatie.

5.6
Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren.

5.7
Als een product beschadigt of kwijtraakt voordat het bij de klant, de buren of de door de klant aangewezen ontvanger aankomt, valt dat onder de verantwoordelijkheid van Echtegerechten.nl. 

5.8
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Echtegerechten.nl te worden gemeld. Dit kan door op de website van Echtegerechten.nl via ‘Mijn account’ onder ‘Tickets’ melding te doen.  

5.9
Wij doen ons uiterste best om jou als klant goed van dienst te zijn. Als de bezorging van het product langer duurt, of als we niet alles op tijd kunnen bezorgen, hoort de klant dit zo snel mogelijk van ons. Op dat moment kan de klant afzien van de aankoop en en zal binnen 30 dagen restitutie plaatsvinden.

 

5.10
Mochten wij niet in staat zijn een besteld product te kunnen leveren, dan krijgt de klant zijn geld terug.

 

6. Prijs

6.1
Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en, zolang niet anders overeengekomen, inclusief verzendkosten binnen Nederland.

6.2
Voor betaling kan de klant alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1
De op Echtegerechten.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Echtegerechten.nl. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van www.echtegerechten.nl, haar producten en bijbehorende  recepten of artikelen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door het niet tijdig of helemaal niet kunnen leveren van het bestelde product. 

7.2
Wij spannen ons in om de inhoud van Echtegerechten.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Echtegerechten.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De klant kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Echtegerechten.nl. 

7.3
De klant is verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

7.4
Voor op Echtegerechten.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

8. Overmacht

8.1
Echtegerechten.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien wij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht). 

8.2
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Echtegerechten.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn verplichtingen na te komen. Wij hebben ook het recht om ons op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij een verbintenis met de klant hadden moeten nakomen.

8.3
Echtegerechten.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

9. Privacybeleid

Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de klant. Om de klant te informeren over wat er wel en niet met zijn/haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacybeleid.


10. Klachtenregeling

10.1
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Echtegerechten.nl.

10.2
Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11. Aanvullende bepalingen

11.1
Op overeenkomsten tussen Echtegerechten.nl en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 
Er zijn verder geen aanvullende bepalingen.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »